Gebruikersvoorwaarden en privacy


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op crowdfunding.wnf.nl. WNF gebruikt crowdfunding.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor haar crowdfundings-acties. Een ieder die gebruik maakt van crowdfunding.wnf.nl  - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Over Kentaa  

Dit crowdfunding platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, maar maakt gebruik van de dienstverlening van Kentaa B.V. op het gebied van online fondsenwerving.Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

 

Over WNF 

Dit crowdfunding platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van crowdfunding.wnf.nl alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). 

Privacy Policy 

Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter verwerking van een eenmalige (crowdfunding) gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist of via info@wwf.nl.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.  Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.


WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WNF gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale-media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WNF aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform,bijvoorbeeld door WNF informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WNF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Informatie en aansprakelijkheid 
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites 
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Cookie Policy 
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Voor meer informatie daarover zie Cookie policy van Kentaa, die van toepassing is omdat WNF dit platform van Kentaa voor haar crowdfundingactie - crowdfunding.wnf.nl gebruikt.

Donaties aan het project
De donaties die via  crowdfunding.wnf.nl gedaan worden, worden -na aftrek van de transactiekosten van het platform- volledig besteed aan het project.

Auteursrecht De website crowdfunding.wnf.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Gegevens delen met derde partijen

Voor zover Kentaa toegang heeft tot persoonsgegevens van WNF zal zij zich ten alle tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de verplichtingen van de bewerkersovereenkomst die zij met WNF heeft gesloten. Kentaa maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van de internetkassa van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa en Buckaroo verstrekken de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden. 

Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF. 

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (formaly World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën 
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. 

Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc. 
Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01